2019-2020: Semester 2

Instructor: Dr. Nitin Kaistha
Instructor: Dr. Pradip Swarnakar
Instructor: Dr. Pradip Swarnakar
Instructor: Dr. Neeraj Misra
Instructor: Dr. Abhijit Pal
Instructor: Dr. Akhilesh Mimani
Instructor: Dr. R.P. Kukillaya
Instructor: Dr. Ashis Mandal
Instructor: Dr. Harshawardhan Wanare
Instructor: Dr. Faiz Hamid
Instructor: Dr. Avijit Khanra
Instructor: Dr. N. P. Sudharshana
Instructor: Dr. T. Ravichandran
Instructor: Dr. Debashish Chowdhury
Instructor: Dr. Bharat Lohani
Instructor: Dr. Kaustubh Kulkarni
Instructor: Dr. Murali Prasad Panta
Instructor: Dr. Subhas C. Misra
Instructor: Dr. Sri Vanamalla V
Instructor: Dr. Saurabh Mani Tripathi
Instructor: Dr. Sharmishtha Mitra
Instructor: Dr. Sivakumar
Instructor: Dr. Lalit Saraswat
Instructor: Dr. Arijit Ganguly
Instructor: Dr. Shashank Shekhar
Instructor: Dr. Sasmita Patnaik
Instructor: Dr. Kumar Vaibhav Srivastava
Instructor: Dr. M. Jaleel Akhtar, Dr. K Vaibhav Srivastava
Instructor: Dr. Aditya Saurabh
Instructor: Dr. Ashish Garg
Instructor: Dr. Pranav Joshi
Instructor: Dr. Debi Prasad Mishra
Instructor: Dr. Suprio Bhar
Instructor: Dr. Animesh Das, Dr. Venkatesan Kanagaraj
Instructor: Dr. Shankar Prawesh
Instructor: Dr. Shankar Prawesh
Instructor: Dr. T. V. Prabhakar
Instructor: Dr. Mahendra K Verma
Instructor: Dr. Vipul Arora

2019-2020: Semester 1

Instructor: Prof. Mahendra K Verma

2018-2019: Semester 2

Instructor: Prof. Mahendra K Verma
Instructor: Dr. Laxmidhar Behera

2017-2018: Semester 3

Instructor: Dr. Jayant K. Singh

2017-2018: Semester 2

Instructor: Prof. Mahendra K Verma
Instructor: Dr. Malay Banerjee
Instructor: Dr. Medha Atre

2017-2018: Semester 1

Instructor: Dr. Jayant K. Singh

2016-2017: Semester 3

Instructor: Dr. Jayant K. Singh

2016-2017: Semester 2

Instructor: Prof. Mahendra K Verma
Instructor: Prof. Neeraj Misra
Instructor: Dr. Sandeep K. Shukla

2016-2017: Semester 1

Instructor: Dr. Kaushik Bal
Instructor: Dr. Sameer Chavan
Instructor: Prof. Sameer Khandekar
Instructor: Dr. Jayant K. Singh

2015-2016: Semester 2

Instructor: Prof. Neeraj Misra